Leveringsvoorwaarden (HWW)

ALGEMEEN

1. In deze MultiplyHappiness Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis.
a. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door MultiplyHappiness aan Gebruiker ter zake HappyWeWork en aanverwante onderwerpen;
b. Order: enig verzoek van Gebruiker aan MultiplyHappiness tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen ter zake de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);
d. Partijen: respectievelijk Partij: Gebruiker en/of MultiplyHappiness BV “MultiplyHappiness”;
e. Diensten: alle door of namens MultiplyHappiness via het internet of anderszins aan Gebruiker ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten;
f. Toeleverancier: een of meer toeleveranciers, onderaannemers en/of licentiegevers van MultiplyHappiness waarmee MultiplyHappiness een of meer rechtsverhouding(en) heeft;
g. Vergoeding: de door Gebruiker aan MultiplyHappiness verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze Voorwaarden;
h. Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, met wie MultiplyHappiness een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
i. Werkdag: een kalenderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur in Nederland, behoudens weekeinden en in Nederland officieel erkende feestdagen;
j. MultiplyHappiness: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MultiplyHappiness B.V. (Kamer van Koophandel registratienummer: 59282282, BTW nummer: NL.8534.03.582.B00), tevens handelende onder de naam HappyWeWork en Happy We.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en/of Overeenkomsten. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van MultiplyHappiness en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen. MultiplyHappiness heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; een zodanige wijziging heeft rechtskracht tussen Partijen veertien (14) dagen nadat daarvan schriftelijk of per e-mail mededeling is gedaan aan Gebruiker of op een latere datum in die mededeling vermeld.

In geval van wijzigingen van de Voorwaarden die (i) MultplyHappiness het recht geven de bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst te wijzigen of (ii) MultiplyHappiness de bevoegdheid te verlenen een Dienst ter beschikking te stellen c.q. te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is Gebruiker en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt gerechtigd de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde hij dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan MultiplyHappiness bericht. Deze paragraaf is niet van toepassing ter zake wijzigingen of aanvullingen op de Voorwaarden ten gevolge van wijzigingen in relevante wet- en/of regelgeving.

TOTSTANDKOMING / DUUR OVEREENKOMST

3. De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen en in de Overeenkomst vastgelegde ingangsdatum.
4. De Overeenkomst, die mogelijk aanvangt met een gratis proefperiode, wordt voor een bepaalde termijn aangegaan. Deze termijn is twaalf (12) maanden of, indien anders, zoals aangegeven bij het tot stand komen van de overeenkomst. Na de afgesproken termijn wordt de Overeenkomst niet automatisch en stilzwijgend verlengd. De Gebruiker zal zelf aangeven of de overeenkomst verlengd moet worden met jaar.
5. Van tijd tot tijd zal MultiplyHappiness speciale Overeenkomsten aanbieden met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Indien de voorwaarden afwijken van de hier beschreven Voorwaarden wordt dit tijdens het afsluiten aan Gebruiker gecommuniceerd. MultiplyHappiness behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te wijzigen, aan te vullen of geheel te beëindigen.
6. Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze gratis proefperiode duurt drie (3) maanden, tenzij anders is afgesproken bij contractondertekening. De gratis proefperiode is alleen voor nieuwe gebruikers. Onder nieuwe gebruikers verstaat MultiplyHappiness onder andere gebruikers die in de 12 maanden voorafgaand een contractondertekening geen gebruik hebben gemaakt van een gratis proefperiode. MultiplyHappiness behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een Gebruiker in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.
7. Nadat de gratis proefperiode is afgelopen en er geen contract is afgesloten, zullen de desbetreffende accounts van de Gebruikers worden geblokkeerd.
8. Voordat er daadwerkelijk van het product gebruik gemaakt kan worden, zal het verschuldigde bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van MultiplyHappiness; tenzij anders is afgesproken.
9. MultiplyHappiness heeft het recht Gebruiker zijn toegang tot Diensten te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande berichtgeving of enige vorm van compensatie indien Gebruiker, of indien er een vermoeden bestaat dat Gebruiker, handelt in strijd met het Privacy Statement en/of hetgeen is opgenomen in deze Voorwaarden of zich bezig houdt met misbruik of illegaal gebruik van de Diensten.

LEVERING VAN DIENSTEN

10. Na de totstandkoming van de Overeenkomst vangt MultiplyHappiness aan met de levering van de Diensten. Met de totstandkoming van de Overeenkomst bevestigt Gebruiker (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst. Alle door MultiplyHappiness genoemde en/of met MultiplyHappiness overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MultiplyHappiness bekend waren. MultiplyHappiness spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen; de enkele overschrijding van een voornoemde termijn of planning is geen toerekenbare tekortkoming van MutiplyHappiness. Indien overschrijding ervan dreigt of reeds bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
11. MultiplyHappiness zal zich ervoor inspannen haar levering van Diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Behoudens de geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de Diensten, streeft MultiplyHappiness naar een beschikbaarheid van de Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch MultiplyHappiness garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding(en) door Gebruiker onverkort van toepassing. Alle Diensten worden verleend op een ‘as-is‘-basis (dus onder meer alleen voor zover beschikbaar en zonder garanties) en gelden als geaccepteerd op het moment van eerste levering door MultiplyHappiness. Het gebruik door Gebruiker van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Gebruiker.

VERGOEDING EN BETALING

12. Gebruiker is periodiek Vergoeding(en) verschuldigd volgens de daarvoor door MultiplyHappiness vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en prijzen welke zijn uitgedrukt in euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W., indien van toepassing) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij Gebruiker een consument is (zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) in welk geval alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen inclusief belastingen zijn.

13. Betaling door Gebruiker dient vooruit te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.
14. MultiplyHappiness start het incassoproces zo snel mogelijk na het tekenen van het Contract.
15. MultiplyHappiness is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen.
16. Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is – na ingebrekestelling – (i) Gebruiker over dat verschuldigde bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd en (ii) is MultiplyHappiness (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gebruiker naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER

17. Gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan MuliplyHappiness verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Gebruiker is gehouden MultiplyHappiness onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

18. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door MultiplyHappiness verstrekte gegevens, het gebruik van de Diensten, en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik daarvan. Gebruiker is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden als ook de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is de Klant en/of Gebruiker niet toegestaan de door MultiplyHappiness verstrekte gegevens of (andere) Diensten (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen.

GEHEIMHOUDING

19. Gebruiker zal alle informatie die hij op enigerlei wijze van MultiplyHappiness verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met MultiplyHappiness, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of daarin geen inzage geven aan derden.
Van het in dit artikel 13 bepaalde mag uitsluitend worden afgeweken, indien (i) die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst, (ii) voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen, of (iii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit moet worden openbaar gemaakt, in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

20. MultiplyHappiness en haar Toeleveranciers zijn exclusief rechthebbende(n) op alle onderdelen van de Diensten, waaronder begrepen het geheel van intellectuele eigendomsrechten en functionaliteit daarin. Gebruiker krijgt daarop generlei rechten behoudens zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

21. De totale aansprakelijkheid van MultiplyHappiness die uit Diensten en enige overeenkomst(en) ter zake tussen Partijen voortvloeit en/of daarmee verband heeft, is uitputtend beschreven in de bepalingen van de artikelen 21, 22 en 23; buiten de in deze artikelen genoemde gevallen rust op MultiplyHappiness geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding in welke vorm dan ook, een en ander ongeacht de aard van de betreffende vordering(en). Enig recht van Gebruiker op schadevergoeding ontstaat alleen indien Gebruiker binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Gebruiker het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan MultiplyHappiness.
22. MultiplyHappiness is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. De eventuele totale aansprakelijkheid van MultiplyHappiness jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat MultiplyHappiness Gebruiker uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende overeenkomst over de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, heeft gefactureerd en die door Gebruiker aan MultiplyHappiness is voldaan met een maximum uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 1.000 (zegge: eenduizend euro).
23. MultiplyHappiness is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Multiplyhappiness uit hoofde van een Offerte, Order of Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die MultiplyHappiness ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige niet-toerekenbare tekortkoming van de Toeleverancier(s).

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

24. MultiplyHappiness legt bepaalde persoonsgegevens vast wanneer van de Diensten gebruik maakt. Welke persoonsgegevens MultiplyHappiness verzamelt en voor welke doeleinden zij dit doet, staat vermeld in het Privacy Statement van MultiplyHappiness dat je HIER kunt raadplegen.

SLOTVOORWAARDEN

25. Op door MultiplyHappiness te leveren c.q. geleverde Diensten van een of meer Toeleveranciers zijn de voorwaarden van die Toeleverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst. Gebruiker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Toeleveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij MultiplyHappiness en welke MultiplyHappiness op verzoek van Gebruiker zal toezenden, behoudens voor zover die niet reeds op een andere wijze beschikbaar zijn voor Gebruiker. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Toeleverancier in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.
26. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien (i) de andere Partij faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is MultiplyHappiness – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
27. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die bepaling(en) in acht worden genomen.
28. Het is Gebruiker niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MultiplyHappiness. MultiplyHappiness mag te allen tijde de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of deze in onder aanneming uitbesteden.
29. Op de Voorwaarden, Offertes, Orders en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit onderhavige Voorwaarden, aanverwante overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te den Haag, tenzij MultiplyHappiness als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Gebruiker alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval alsnog mediation, bindend advies of arbitrage overeenkomen.

MultiplyHappiness v2018 v5. Laatst gewijzigd op 3 januari 2018.